Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta
A A A
  • W związku z absencją chorobową pracowników Biuro Obsługi Mieszkańców informuje, że stanowisko ds. meldunkowych we wrześniu obsługuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30. Za utrudnienia Przepraszamy.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
  • UWAGA !!! Wydłużenie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE. Szczegółowe informacje TUTAJ

  • Architektura i Budownictwo: podanie złożymy e-mailem. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta

Publikacja: poniedziałek, 25 maj 2015
Modyfikacja: czwartek, 29 czerwiec 2017

Obsługę bankową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi GETIN NOBLE BANK S.A.


Numer Swiftowy Banku (BIC): GBGCPLPK
Numer IBAN: PL

Rachunki bankowe:

Rachunek dochodów Dochody z opłaty skarbowej
15 1560 0013 2323 1404 1000 0001 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003
Rodzaje wpłat:
podatek od środków transportowych, podatek rolny i leśny od osób prawnych, mandaty wystawione przez Straż Miejską, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy i Skarbu Państwa, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata za udostępnienie informacji publicznej, opłata za usługi geodezyjne świadczone przez MODGiK i inne dochody Urzędu Miasta

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny, leśny i podatek pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych należy wpłacać na rachunek wymieniony powyżej. O numerach indywidualnych rachunków bankowych podatnicy zostaną powiadomieni w stosownych pismach.

Opłaty za rejestrację pojazdów oraz wymianę dokumentów związanych z pojazdami, opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy oraz za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.
Rodzaje wpłat:
opłata skarbowa, w tym m.in. opłaty za wydanie aktów stanu cywilnego, wydanie zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia

Sumy obce (depozyty) Rachunek bieżący Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 12 1560 0013 2322 6887 8000 0001
Rodzaje wpłat:
wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Rodzaje wpłat:
dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym, 20% spłaconego przez dłużników alimentacyjnych zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości należnej Gminie Miasto Piotrków Trybunalski jako gminie dłużnika.


NIP i REGON dla Urzędu Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS NIP i REGON dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT
NIP 771-00-20-211 NIP 771-27-98-771
REGON 000655764 REGON 590648468
Sprawa: Zadawane pytania
Referat: Biuro Obsługi Mieszkańców
Symbol:
Proszę wpisać treść pytania:
Proszę podać adres e-mail:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
powrót