Biuro Obsługi Mieszkańców - Piotrków Trybunalski - Urząd Stanu Cywilnego
A A A
  • W związku z dużym zainteresowaniem wyrobieniem dowodów osobistych dla dzieci w okresie wakacyjnym, Biuro Obsługi Mieszkańców zwraca się z prośbą o składanie wniosków o  dowód z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 dni od momentu złożenia wniosku.
  • Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
  • NOWE DOWODY OSOBISTE !!! - więcej informacji znajdziesz TUTAJ
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

Urząd Stanu Cywilnego

Dodano: środa, 08 styczeń 2014

AdresPasaż K. Rudowskiego 10

CZYNNE:poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.30,
wtorek 8.00-17.00.


Informacje dotyczące załatwianych spraw:


Od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowa ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa ta wprowadza wiele istotnych zmian.
 
Do najważniejszych należy umożliwienie złożenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego wniosków w sprawach:
  • wydania odpisu aktu stanu cywilnego;
  • wydania zaświadczenia koniecznego do zawarcia małżeństwa;.
  • wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą;.
  • wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;.
  • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym;.
  • zmiany imienia lub nazwiska;.
  • transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego.
Ponadto odpisy aktów stanu cywilnego mogą być wydawane także w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wydłuża się też termin ważności zaświadczeń z 3 do 6 miesięcy.


W zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu obowiązuje nadal właściwość miejscowa – akty sporządza się w USC miejsca zdarzenia. Akty stanu cywilnego będą sporządzane w wersji elektronicznej, m in. na podstawie protokołu podpisanego przez osoby uczestniczące przy rejestracji zdarzenia. Obowiązują także nowe wzory dokumentów wystawianych przez placówki służby zdrowia: karta urodzenia, karta martwego urodzenia, karta zgonu.

Osobami uprawnionymi do zgłoszenia urodzenia są: matka lub ojciec dziecka. Przepisy przewidują możliwość dokonania zgłoszenia także przez pełnomocnika co zastępuje dawny sposób rejestracji dziecka na podstawie protokołu sporządzanego w USC miejsca pobytu matki lub rodziców.  Ustawa określa termin sporządzenia aktu urodzenia, który wynosi 21 dni. Po upływie tego terminu kierownik USC ma obowiązek sporządzić akt urodzenia i nadać dziecku imię z urzędu.
Natomiast nadanie numeru PESEL i zameldowanie dziecka będzie możliwe bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.