A A A
Tytuł
Symbol Sprawa Referat
Publikacja do Modyfikacja do ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego

Lp. Symbol Tytuł Publikacja
1 USCI Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą. 29/01/2012
2 USCII Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. 28/01/2012
3 USCIII Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. 27/01/2012
4 USCIV Ustalenie/odtworzenie treści aktu stanu cywilnego. 26/01/2012
5 USCV Zmiana imion i nazwisk. 25/01/2012
6 USCVI Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego. 24/01/2012
7 USCVII Rejestracja urodzeń małżeństw i zgonów niezarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego. 23/01/2012
8 USCVIII Zawarcie małżeństwa wyznaniowego. 20/01/2012
9 USCVIII Zawarcie związku małżeńskiego w USC. 20/01/2012
10 USCVIII Związek małżeński z cudzoziemcem. 20/01/2012
11 USC VIII B Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami Polski. 20/01/2012
12 USCIX Rejestracja zgonów. 19/01/2012
13 USC X Zgłoszenie urodzenia dziecka. 18/01/2012
14 USCXI Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej. 17/01/2012
15 USCXII Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej. 16/01/2012
16 USC Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego . 13/01/2012
17 USC Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 13/01/2012
18 USC Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 13/01/2012
19 USC Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 13/01/2012
20 USC Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 13/01/2012